Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Toto je Reklamační řád prodávajícího – obchodní společnosti KÄSTLE CZ, a.s. , IČ 15531457, DIČ CZ15531457, se sídlem U Pohledce 1347, 59231 Nové Město na Moravě, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 380 (dále jen „Kästle CZ“), který popisuje postup Kupujícího při reklamaci zboží pořízeného od Kästle CZ.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Kästle CZ Kupující s tímto Reklamačním řádem souhlasí.

Ustanovení (včetně definic pojmů) obsažená v tomto Reklamačním řádu mají přednost před ustanoveními (včetně definic pojmů) obsaženými ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP). Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce k zakoupenému zboží slouží zpravidla nákupní doklad - faktura nebo prodejka (dále jen „záruční list“) se všemi zákonem vyžadovanými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství).

Na žádost Kupujícího Kästle CZ poskytne záruku ještě na samostatné listině (dále též jen „záruční list“). Takový záruční list obsahuje zejména obchodní firmu (název) Kästle CZ, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává Kästle CZ Kupujícímu namísto záručního listu na samostatné listině doklad o zakoupení věci uvedené údaje obsahující.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Kästle CZ v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Kästle CZ zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi věci vážou.

Případná prodloužená záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis dobu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Kästle CZ za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Kästle CZ v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Kästle CZ může tuto zákonnou záruční dobu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné doby (24 měsíců) a případně prodloužené záruční doby. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

U prodloužené záruční doby se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

3. Záruční podmínky

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. O neúplné nebo poškozené zásilce je nutno Kästle CZ neprodleně informovat e-mailem na adresu prodejna@kaestle.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu Kästle CZ zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Sportenu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Kupující může zboží reklamovat osobně v sídle Kästle CZ nebo odeslat poštou na adresu KÄSTLE CZ, a.s., Reklamace-prodejna, U Pohledce 1347, 59231 Nové Město na Moravě.

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla Kästle CZ nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží je třeba důkladně zabezpečit, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík je třeba viditelně označit slovem "REKLAMACE-prodejna" a musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), vhodné je přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje na Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného může být znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu - spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž se doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

V. Kupující - podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu a pokud bylo v minulosti zboží již reklamováno, předloží též doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu - spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

VI. Kästle CZ negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, Kästle CZ neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Kästle CZ u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

VII. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

VIII. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je určeno.

Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití) mechanickým poškozením zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, mezi Kupujícím a Kästle CZ výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Kästlem CZ deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

IX. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady se doporučuje písemná forma.

X. Zjistí-li se, že příčinou potíží je nesprávné použití, pak v případě, že s tím Kupující bude souhlasit, bude provedena placená oprava, která bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a času nutnému k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

XI. Kästle CZ má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

4. Vyřízení reklamace

Je-li Kupující spotřebitel, rozhodne Kästle CZ o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Kästle Cz vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná vůči Kupujícímu - podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Kästle CZ vydá Kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to buď e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace nebo ihned při osobním uplatnění reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučeno je požádat do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná záruční doba tím není dotčena) a které byly vynaloženy skutečně a účelně.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční době vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení bude zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

O vyřízení reklamace bude Kästle CZ informovat Kupujícího buď telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží k reklamaci zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení (tj. zpravidla do 60 dnů od data uplatnění reklamace) je Kästle CZ oprávněn účtovat při výdeji reklamovaného zboží částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a je povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.2.2019 a ruší platnost a účinnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je mj. k dispozici v sídle KÄSTLE CZ. a.s.

Close button

Dotaz na produkt