Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy (zejména kupní, nájemní), kdy na jedné straně je společnost KÄSTLE CZ, a.s. , IČ 15531457, DIČ CZ15531457, se sídlem U Pohledce 1347, 59231 Nové Město na Moravě, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn.B 380 jako prodávající/pronajímatel (dále jen „ Kästle CZ“) a na straně druhé je kupující/nájemce (dále jen Zákazník“).

Další informace o Kästle CZ jsou uvedeny na webové stránce www.sporten.cz v sekci „O nás“.

Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Kästle CZ nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Zákazník si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Kästle CZ, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Kästle CZ nebo smluvních partnerů Kästle CZ, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Zákazník jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Zákazník při převzetí zboží a/nebo služby.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Sporten sděuje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Kästle CZ si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 2. požaduje úhradu smluvené ceny před převzetím plnění Zákazník od Kästle CZ, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Zákazníka na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
 3. Kästle CZ neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 5. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Kästel CZ, uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru je náklad 0,- Kč;
 6. v případě, že Zákazníkem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní či nájemní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Kästle CZ, příp. může využít kontakt pro odstoupení od smlouvy uvedený na internetových stránkách Kästle CZ
 7. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které Kästle CZ splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Kästle CZ a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  7. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 8. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 9. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 10. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Kästle CZ;
 11. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u Kästle CZ, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3. Smlouva

Smlouvu může Zákazník uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Kästle CZ tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Zákazník může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Kästle CZ, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Zákazník závazně potvrdí objednávku, má právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní či nájemní smlouva vzniká odesláním objednávky Zákazníkem po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Kästle CZ, za případné chyby při přenosu dat nenese Kästle CZ odpovědnost. Uzavření smlouvy Kästle CZ neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním emailem na Zákazníkem uvedený email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je Kästle CZ archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Smlouvou se Kästle CZ zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá věc, poskytne službu, která je předmětem příslušné smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické či jiné příslušné právo k ní, a Zákazník se zavazuje, že věc/službu převezme a zaplatí Kästle CZ smluvenou cenu.

Kästle CZ si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Zákazník stane vlastníkem jen v případě uzavření kupní smlouvy a teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Kästle CZ zákazníkovi odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Zákazníkovi nabýt vlastnické či jiné příslušné právo k věci v souladu se smlouvou.

Kästle CZ splní povinnost odevzdat věc Zákazníkovi, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Kästle CZ věc odeslat, odevzdá věc Zákazníkovi - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě a umožní Zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Zákazníkovi – spotřebiteli Kästle CZ věc odevzdá, jakmile mu ji předá dopravce.

Dodá-li Kästle CZ větší množství věcí, než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Zákazník bez zbytečného odkladu odmítl.

Kästle CZ odevzdá Zákazníkovi předmět smlouvy v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Kästle CZ věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Kästle CZ věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Kästle CZ způsobil porušením své povinnosti.

Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník věc, ač mu s ní Kästle CZ umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit smluvenou cenu (kupní, nájemné), ledaže Kästle CZ škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost Kästle CZ

Kästle CZ odpovídá Zákazníkovi za to, že věc při převzetí nemá vady. Kästle CZ zejména odpovídá za to, že v době, kdy Zákazník věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Kästle CZ nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Kästle CZ uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě kupní smlouvy, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě kupní smlouvy je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

V případě kupní smlouvy, má-li věc vadu, z níž je Kästle CZ zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu ze smluvené ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Zákazník sdělí Kästle CZ, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Kästle CZ, to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Kästel CZ vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu ze smluvené ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Zákazník - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Kästle CZ nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Kästle CZ nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu ze smluvené ceny.

Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Kästle CZ dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Kästle CZ odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Kästle CZ vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu ze smluvené ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Kästle CZ.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Zákazník Kästle CZ na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. V případě kupní smlouvy, jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Kästle CZ zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Zákazníkovi; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Kästle CZ, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kästle CZ objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kästle CZ nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost.

4. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 

 1. kupní či nájemní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Kästle CZ umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím emailu, Kästle CZ následně spotřebiteli bez zbytečného odkladu potvrdí v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také písemně, a to dopisem zaslaným na adresu Kästle CZ uvedenou v záhlaví VOP.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Kästle CZ bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Kästle CZ obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Kästle CZ spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá Kästle CZ pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Kästle CZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není Kästle CZ povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Kästle CZ odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Kästle CZ a Zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Kästle CZ právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. použil-li Zákazník věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li Zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník Kästle CZ, co ještě vrátit může, a poskytne Kästle CZ náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Zákazník vadu věci včas, právo odstoupit od smlouvy pozbývá.

5. Bezpečnost a ochrana informací

Kästle CZ prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí Kästle CZ (i těch prováděných se smluvními partnery Kästle CZ) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Kästle CZ postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou Zákazníkem Kästle CZ poskytnuty dobrovolně za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Kästle CZ, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává Kästle CZ svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu předmětné uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely Kästle CZ (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu KÄSTLE CZ, a.s. ,U Pohledce 1347, 59231 Nové Město na Moravě. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního emailu na webových stránkách sporten.cz. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného emailu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kästle CZ může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Kästle CZ pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

6. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Kästle CZ lze realizovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

7. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

8. Objednávání

Zákazník dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu Kästle CZ (dále jen „e-shop“);
 2. elektronickou poštou na adrese prodejna@kaestle.com;
 3. osobně v provozovnách Kästle CZ;
 4. telefonicky;

9. Platební podmínky

Kästle CZ akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba přes platební bránu,
 2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Zákazník hradí navíc tzv. doběrečné – viz „Způsoby dopravy“),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Kästle CZ (týká se jen kupní smlouvy) , avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Zákazníkem (týká se všech smluv).

10. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze Zákazník. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou:

Zboží je možno Zákazníkovi zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.sporten.cz, před dokončením objednávky.

Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu prodejna@kaestle.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem, nebo poštou do Kästle CZ. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Zákazníka práva věc reklamovat, dává však Kästle CZ možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se smlouvou.

11. Záruční podmínky a uplatnění reklamace

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR (zejména občanským zákoníkem), není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak nebo není-li se zákazníkem dohodnuto jinak. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Reklamaci lze oznámit emailem na adrese prodejna@kaestle.com, písemně, a to dopisem zaslaným na adresu Kästle CZ uvedenou v záhlaví VOP nebo osobně v sídle Kästle CZ (viz adresa uvedená v záhlaví VOP), kde bude o reklamaci sepsán protokol a dohodnut způsob informování o vyřízení reklamace.

Reklamované zboží se zasílá vždy na adresu Kästle CZ uvedenou v záhlaví VOP. Reklamace bude vyřízena v zákonné 30denní lhůtě. Není-li výše uvedeno jinak, o vyřízení reklamace bude Zákazník informován emailem, písemně, popř. jiným způsobem dle individuální dohody Kästle CZ se Zákazníkem.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.2. 2019 a jsou k dispozici v sídle a provozovnách Kästle CZ.

Close button

Dotaz na produkt